  |   |   

                              


    9  7— 8                                                                                                                                                           

                                                                                                                     
                                                                                                       
                2              1            67                             150                                           Exeter   Austin Smith                                                                                                 Cambridge                                                                          
                                                 